Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ciasteczka

Nasza strona internetowa www.terminarzpracy.pl korzysta z plików cookie.
Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze.

Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana.

Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

 1. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
  1. używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik {OBEJMUJE WSZYSTKIE ZASTOSOWANIA DO KTÓRYCH PLIKI COOKIE SĄ UŻYWANE W TWOJEJ WITRYNIE, odwiedza witrynę / śledzi użytkowników podczas przeglądania witryny / umożliwia korzystanie z koszyka na stronie / poprawić użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników / opisać cele};
 1. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:
  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
  3. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.
 1. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:
  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
  3. w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane
   przeglądania”.

Cookies

Our website www.terminarzpracy.pl uses cookies.
A cookie is a file containing an identifier (a string of letters and numbers) that is sent by the web server to the web browser and stored by the browser. The identification data is sent back to the server each time the browser sends a request to open a page on the server.

Cookies can be „persistent” or „session” cookies: persistent cookies will be stored by your web browser and will remain valid until the expiration date you set, unless you delete them before the expiration date; the session cookie expires at the end of the user’s session when the web browser is closed.

Cookies typically do not contain any information that identifies you, but the personal information we store about you may be linked to information stored in and obtained from cookies.

 1. The names of the cookies we use on our website and the purposes for which they are used are set out below:
  1. we use Google Analytics and Adwords on our website to recognize the computer when the user {INCLUDES ALL APPLICATIONS FOR WHICH COOKIES ARE USED ON YOUR SITE, visits the site / tracks users while browsing the site / enables the use of a shopping cart on the site / improves the usability of the website / analyze the use of the website / administer the website / manage the website / prevent fraud and improve the security of the website / personalize the website for each user / target advertisements that may be of particular interest to specific users / describe goals};
 1. Most browsers allow you to refuse to accept cookies – for example:
  1. in Internet Explorer (version 10), you can block cookies using the cookie handling override settings available by clicking „Tools”, „Internet Options”, „Privacy” and then „Advanced”;
  2. in Firefox (version 24) you can block all cookies by clicking „Tools”, „Options”, „Privacy”, selecting „Use custom settings for history” from the drop-down menu and unchecking „Accept cookies from websites”; and
  3. in Chrome (version 29) you can block all cookies by opening the „Customize and control” menu, clicking „Settings”, „Show advanced settings” and „Content settings”, and then selecting „Block sites from setting any data” under the „Files cookie”.
 1. You can delete cookies already stored on your computer – for example:
  1. in Internet Explorer (version 10) you must manually delete cookies (instructions can be found at http://support.microsoft.com/kb/278835);
  2. in Firefox (version 24) you can delete cookies by clicking „Tools”, „Options” and „Privacy”, then selecting „Use custom settings for history”, clicking „Show cookies” and then clicking „Delete all files” cookie”; and
  3. in Chrome (version 29) you can delete all cookies by opening the „Customize and control” menu, clicking „Settings”, „Show advanced settings” and „Clear browser data”, and then selecting „Delete cookies and other site data and plug-ins „before clicking” Clear Browsing Data”.